NEN 9140:2019 nl 

 

Branchenorm Veilig werken aan elektrische voertuigen 

 

 Doelgroep

 

     •  Leidinggevenden z.a een werkplaats-chef in garagewerkplaatsen

     •  Monteurs in garagebedrijven die werkzaamheden uit moeten voeren aan EV en HEV

     •  Monteurs van schadeherstelbedrijven die reparaties uitvoeren aan EV en HEV

     •  Monteurs van bergingsbedrijven die EV en HEV veilig moeten stellen om te bergen

     •  Hulpverleners die personen moeten bevrijden uit zwaar beschadigde EV en HEV   

  

 

 De markt

 

De markt voor elektrische voertuigen wordt groter en steeds meer garage en schade-bedrijven worden geconfronteerd met dit type voertuigen.

Naast de bekende motorvoertuigtechnieken bevindt zich in deze voertuigen ook een hoog-voltage aandrijfsysteem waarbij spanningen tot boven 500 Volt voor kunnen komen.

 

De branchenorm ‘Veilig werken aan Elektrische voertuigen (EV) en Hybride elektrische voertuigen (HEV) in garage-werkplaatsen’ en de importeursopleidingen samen garanderen doorgaans voldoende voorlichting en instructie om veilig te werken aan een;

 

     •  EV (elektrisch voertuig) of

     •  HEV (hybride elektrisch voertuig)


Afhankelijk van de aard van de werkzaamheden en bij het ontbreken van een voldoende elektrotechnische opleiding van de monter/technicus kan het echter nodig zijn een aanvullende opleiding NEN 9140 "Veilig werken aan elektrische vooertuigen" te volgen. 

 

De procedure om eerst een training NEN 9140 te volgen is voor de monteur/technicus voldoende basis voor de praktijktrainingen van de fabrikant van het e-voertuig.  

Tevens krijgt men dan ook voldoende inzicht welke werkzaamheden er wel of juist niet mogen worden uitgevoerd.

 

 

 Arbowet

 

De NEN 9140 is afgeleid van de NEN 3140 die door de Arbowet verplcht wordt gesteld voor bedrijven die elektrotechnische werkzaamheden verrichten aan laagspannings-installaties. 

De NEN 9140 norm is een afgeleide van de norm NEN 3140 en sluit aan op het gestelde in de Arbowetgeving, met name de zorgplicht van de werkgever. 

 

Naast het in bezit hebben van de NEN 9140 norm is het essentieel om de norm juist te interpreteren en te volgen.

En terecht, denk erom dat als het onverhoopt misgaat in de garage of werkplaats en de ARBO dienst of de Inspectie SZW een onderzoek instelt, het alleen in bezit hebben van

de NEN 9140 norm niet voldoende is.

 

De omgekeerde bewijslast, die het bedrijf moet aandragen, stelt dat de NEN 9140 norm actief wordt nageleefd en dat de werknemers op de hoogte zijn van de NEN 9140 norm.

  

Neem geen onnodige risico's !

weet wat u doet voordat u aan e-voertuigen gaat werken. 

 

 

 

Opzet van de NEN 9140 training

 

De training geeft aan welke bevoegdheden men moet bezitten om veilig en verantwoord te kunnen werken aan hybride en elektrische voertuigen.

 

Het lesmateriaal wordt standaard digitaal (pdf), of op verzoek schriftelijk (meerprijs) verstrekt voor thuisstudie. Na een aantal weken wordt de cursist uitgenodigd om een praktijkbijeenkomst bij te wonen van een half dagdeel.

 

Deze praktijkbijeenkomst kan plaats vinden bij het eigen bedrijf (incompany) in een geschikte ruimte met een beamer of TV toestel.

Indien dit niet mogelijk is zal in onderling overleg worden gezocht naar een geschikte locatie.

 

Tijdens de praktijkbijeenkomst wordt de cursist middels een powerpoint presentatie door het lesmateriaal geleid. Speciale aandacht zal worden gegeven aan het veilig werken, onveilige situaties, de bevoegdheden, HV (hoog voltage) systemen en eventuele vragen van de cursist.

 

De praktijkbijeenkomst zal worden afgesloten met een kennistoets, bij een voldoende resultaat zal het NEN 9140 Certificaat op naam worden afgegeven.

 

Medio september 2017 zal het NEN 9140 lesmateriaal ook in de Engelse taal beschikbaar zijn. Bij dit lesmateriaal wordt dan ook de toetsing in het Engels afgenomen.

Dit is op veler verzoek tot stand gekomen en geeft werknemers die de Nederlandse taal niet goed beheersen toch een mogelijkheid om een NEN 9140 Certificaat te behalen.

 

 

Aanwijzing

 

Het behalen van een NEN 9140 Certificaat geeft de werkgever tevens de mogelijkheid om de werknemer aan te wijzen (benoemen).

Om verantwoord aan te kunnen wijzen is de kennis en ervaring met e-voertuigen, alsmede de eventueel gevolgde elektrotechnische opleiding van de aan te wijzen persoon bepalend voor het type aanwijzing wat zal worden afgegeven.

 

Het afgeven van aanwijzingen valt altijd onder de verantwoording van de werkgever(!)

 

Aanwijsdocumenten voor de verschillende benoemingen worden door ons beschikbaar gesteld en zijn digitaal in te vullen.

 

  

De volgende benoemingen worden behandeld

 

ev-Voldoende Onderricht Persoon:

Deze personen mogen aan e-voertuigen alleen werkzaamheden met een beperkt risico uitvoeren, hieronder vallen onderhoud en reparatie. 

Voor deze benoeming is geen elektrotechnische vooropleiding noodzakelijk

 

ev- Vakbekwaam Persoon:

Deze personen mogen alle werkzaamheden aan e-voertuigen uitvoeren, zoals onderhoud, reparatie en diagnose.

Voor deze benoeming is een werk en denkniveau 3 gewenst.

(MBO-2/3 vakopleidingen, VMBO ect.)

Een elektrotechnische vooropleiding wordt voor deze benoeming aanbevolen. 

 

ev-Werkverantwoordelijke: (b.v.leidinggevende, Werkplaats-chef)

Voor deze benoeming is een werk en denkniveau 4 gewenst

(MBO-4/middenkader, HBO ect.)

Een ev-Werkverantwoordelijke moet minimaal de kennis en ervaring van een

ev-Vakbekwaam Persoon bezitten. Een elektrotechnische vooropleiding wordt voor deze benoeming dan ook sterk aanbevolen.  

hsdehaan@kpnmail.nl