NEN 9140:2019 nl   

Branchenorm Veilig werken aan elektrische voertuigen EV en HEV. 

 

 Doelgroep

 

     •  Leidinggevenden z.a een werkplaats-chef in garagewerkplaatsen

     •  Monteurs in garagebedrijven die werkzaamheden uit moeten voeren aan EV en HEV

     •  Monteurs van schadeherstelbedrijven die reparaties uitvoeren aan EV en HEV

     •  Monteurs van bergingsbedrijven die EV en HEV veilig moeten stellen om te bergen

     •  Hulpverleners die personen moeten bevrijden uit zwaar beschadigde EV en HEV   

 

   

De markt

Elektrisch aangedreven voertuigen brengen risico’s met zich mee, die bij ondeskundig      

handelen tot ernstige schade en letsel kunnen leiden.

Eén van die nieuwe risico’s is de aanwezigheid van gevaarlijke elektrische spanningen oplopend tot vele honderden Volts.                         

Bedrijven die onderhoud, reparaties, hulpverlening en diagnose uitvoeren aan elektrische voertuigen moeten er  voor zorgen dat hun monteurs voldoende zijn geïnstrueerd en ook de noodzakelijke kennis en ervaring bezitten om deze werkzaamheden veilig uit te kunnen voeren.

  

Nieuwe NEN-norm

Speciaal voor het werken aan elektrische voertuigen is er sinds 2014 een branche -specifieke norm, de NEN 9140, ontworpen die is afgeleid van de bestaande Nederlandse norm NEN 3140.

 

Hierbij is speciaal aandacht geschonken aan de 'vertaling' van de elektrotechnische vakpraktijk naar de praktijk binnen de automobiel -branche.

Deze nieuwe norm geeft voorschriften hoe ook niet -elektrotechnici bij het werken aan dergelijke e-voertuigen hier veilig mee om kunnen gaan.

 

Arbowet

De NEN 9140 is dus afgeleid van de NEN 3140 die door de Arbowet verplcht wordt gesteld voor bedrijven die elektrotechnische werkzaamheden verrichten aan laagspannings-installaties. 

De NEN 9140 norm sluit aan op het gestelde in de Arbowetgeving, met name de zorgplicht van de werkgever. 

 

Naast het in bezit hebben van de NEN 9140 norm is het essentieel om de norm juist te interpreteren en te volgen.

En terecht, bedenk dat als het onverhoopt misgaat in de garage of werkplaats en de ARBO dienst of de Inspectie SZW een onderzoek instelt, het in het bezit hebben van alleen de NEN 9140 norm niet voldoende is.

De omgekeerde bewijslast, die het bedrijf moet aandragen, stelt dat de NEN 9140 norm actief wordt nageleefd en dat de werknemers door instructie en training op de hoogte zijn van de NEN 9140 norm.

  

 

Opzet van de NEN 9140 training 

De training geeft aan welke kennis, ervaring en bevoegdheden men moet bezitten om veilig en verantwoord werkzaamheden uit te kunnen voeren aan hybride en elektrische voertuigen.

 

Het lesmateriaal wordt standaard digitaal (pdf), of op verzoek schriftelijk (meerprijs) verstrekt voor thuisstudie. Na een aantal weken wordt de cursist uitgenodigd om een praktijkbijeenkomst bij te wonen van een half dagdeel. 

Deze praktijkbijeenkomst kan plaats vinden bij het eigen bedrijf (incompany) in een geschikte ruimte met een beamer of TV toestel.

Indien dit niet mogelijk is zal in onderling overleg worden gezocht naar een geschikte locatie.

 

Tijdens de praktijkbijeenkomst wordt de cursist middels een PowerPoint presentatie door het lesmateriaal geleid. Speciale aandacht zal worden gegeven aan het veilig werken, onveilige situaties, de bevoegdheden, HV (hoog voltage) systemen en eventuele vragen van de cursist.

De praktijkbijeenkomst zal worden afgesloten met een kennistoets, bij een voldoende resultaat zal het NEN 9140 Certificaat op naam worden afgegeven.

 

Het standaard NEN 9140 lesmateriaal is ook in de Engelse taal beschikbaar, bij dit lesmateriaal wordt dan ook de toetsing in het Engels afgenomen.

Dit is op veler verzoek tot stand gekomen en geeft werknemers die de Nederlandse taal niet goed beheersen toch een mogelijkheid om een NEN 9140 certificaat te behalen.

 

 

Aanwijzing

 

Het behalen van een NEN 9140 certificaat geeft de werkgever tevens de mogelijkheid om de werknemer aan te wijzen (benoemen).

Om verantwoord aan te kunnen wijzen is de kennis en ervaring met e-voertuigen, alsmede de eventueel gevolgde elektrotechnische opleiding van de aan te wijzen persoon bepalend voor het type aanwijzing wat zal worden afgegeven.

 

Het afgeven van aanwijzingen valt altijd onder de verantwoording van

de werkgever(!)

 

Aanwijsdocumenten voor de verschillende benoemingen worden door ons op aanvraag beschikbaar gesteld en zijn ook digitaal in te vullen.

 

  

De volgende benoemingen worden behandeld

 

ev-Voldoende Onderricht Persoon: (b.v. automonteur)

Deze personen mogen aan e-voertuigen alleen werkzaamheden met een beperkt risico uitvoeren, hieronder vallen onderhoud en reparatie. 

Voor deze benoeming is geen elektrotechnische vooropleiding noodzakelijk

 

ev- Vakbekwaam Persoon: (b.v 1e autotechnicus)

Deze personen mogen alle werkzaamheden aan e-voertuigen uitvoeren, zoals onderhoud, reparatie, diagnose en werkzaamheden/metingen aan het hoog -voltagesysteem.

Voor deze benoeming is een werk en denkniveau 3 gewenst.

(MBO-2/3 vakopleidingen, VMBO ect.)

Een elektrotechnische vooropleiding of minimaal kennis en ervaring op het vakgebied elektrotechniek is voor deze benoeming noodzakelijk. 

 

ev-Werkverantwoordelijke: (b.v.leidinggevende, Werkplaats-chef)

Voor deze benoeming is een werk en denkniveau 4 gewenst

(MBO-4/middenkader, HBO ect.)

Een ev-Werkverantwoordelijke moet minimaal de kennis en ervaring van een

ev-Vakbekwaam Persoon (ev-VP) bezitten.

Een elektrotechnische vooropleiding wordt voor deze benoeming dan ook sterk aanbevolen.  

hsdehaan@kpnmail.nl