Algemene voorwaarden NEN 3140/9140 in-company trainingen.

 

 

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere training en overeenkomst tussen HSdeHaan- Trainingen en een deelnemer/opdrachtgever waarop HSdeHaan- Trainingen deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

 

Trainingsaanmelding 
Trainingsaanmeldingen dienen schriftelijk, door middel van het formulier 3140/9140_01 te worden doorgegeven aan hsdehaan@kpnmail.nl  

Na afloop van een training wordt een kennistoets afgenomen, bij een voldoende resultaat ontvangen de deelnemers een certificaat van deelname. Het is daarom noodzakelijk, dat de gegevens van de deelnemers door de opdrachtgever juist en volledig worden aangemeld.

 

Vertrouwelijkheid

HSdeHaan- Trainingen gaat te allen tijden zorgvuldig en vertrouwelijk om met informatie die tijdens een training over deelnemers verkregen wordt.

Het privacy beleid van HSdeHaan- Trainingen is hier onverkort van toepassing en is in te zien op de privacy-statement pagina van deze website.

 

Locatie en deelnemers

De trainingslocatie dient gesitueerd te zijn in een voldoende rustige omgeving en over voldoende zitplaatsen voor de deelnemers te beschikken.

Over het gebruik van audiovisuele middelen dient vooraf contact plaats te vinden.

 

Afhankelijk van aard en opzet van de training kan er een maximum worden gesteld aan het aantal deelnemers.

 

Annulering 
Deelnemers aan een training kunnen tot 24 uur voor het begin van een training kosteloos worden afgemeld, daarna wordt er per niet presente deelnemer de voor de training geldende prijs p.p. in rekening gebracht.

HSdeHaan- Trainingen behoudt zich het recht voor een training bij te weinig deelnemers geen doorgang te laten vinden.

 

In geval van ziekte van de trainer of andere onvoorziene omstandigheden zal HSdeHaan- Trainingen al het mogelijke doen om voor een vervangende trainer te zorgen.

Indien geen vervanging mogelijk is, zal door HSdeHaan- Trainingen in overleg met de opdrachtgever een nieuwe datum voor de training of het trainingsdagdeel worden bepaald.

Indien de training in geval van overmacht aan de kant van opdrachtgever niet verzorgd kan worden op de vastgestelde datum, zal in onderling overleg met HSdeHaan- Trainingen een nieuwe datum worden vastgesteld.

 

Bij annulering door de opdrachtgever van een training of trainingsdagdeel korter dan 3 werkdagen voor de afgesproken datum wordt door HSdeHaan- Trainingen 25% van het factuurbedrag in rekening gebracht.

 

Aansprakelijkheid

HSdeHaan- Trainingen is niet aansprakelijk voor door de deelnemer, opdrachtgever of derden geleden schade, tenzij zulks het gevolg is van de opzet of grove schuld van HSdeHaan- Trainingen

De schadevergoeding is (in het laatste geval) beperkt tot het bedrag dat de aansprakelijkheidverzekering van HSdeHaan- Trainingen in het voorkomende geval uitkeert.

 

 

 

Aldus opgemaakt:

 

Krimpen aan den IJssel, januari 2016

 


 

 

Algemene voorwaarden.docx


Download

 

 

hsdehaan@kpnmail.nl